#DIARIC ESPORTS Primera trobada d’aeromodelisme a Campos