#DIARIC CULTURA Convocat el concurs d’intervenció artística damunt sitges amb motiu del Xè ANCampos

Convocat el concurs d’intervenció artística damunt sitges amb motiu del Xè ANCampos

by Diari Campos

Amb motiu de la 10a edició d’ANCampos, l’Ajuntament de Campos presenta el primer concurs AN d’intervenció artística urbana a Campos. L’objecte del concurs és el d’intervenir 3 sitges que després s’instal·laran a distints indrets del municipi. Seguint la tradició del calendari AN, la seva inauguració tindrà lloc el proper 6 d’agost. Del grec σιρός – siros, una sitja és un dipòsit prismàtic o cilíndric, modernament fet d’acer o de ciment armat, amb una alçada de quatre a vuit vegades el diàmetre o el costat de la base, destinat a l’emmagatzematge i la conservació de molt diversos productes, especialment cereals, però també farratges o minerals, que són carregats per la part superior del dipòsit i descarregats per la seva part inferior.

http://www.artnitcampos.com
https://www.artnitcampos.com/wp-content/uploads/2021/05/BASES-AN21-CAT.pdf


PARTICIPANTS
Hi poden participar artistes, col·lectius i creadors de qualsevol disciplina artística. Les propostes han de ser originals i inèdites (d’exclusiva propietat) i no han d’haver estat seleccionades o premiades a altres concursos. La proposta s’executarà entre el 19 i 31 de juliol de 2021. Els participants han de confirmar la seva disponibilitat d’execució del projecte en el moment de la inscripció.

PROPOSTES
Es poden presentar propostes de qualsevol disciplina artística sempre i quan aquesta no interfereixi a la morfologia original del suport. La temàtica serà lliure i no s’admeten propostes de contingut violent, sexista, obscè o xenòfob. Tampoc s’admeten projectes que interfereixen en la propietat intel·lectual de tercers com marques, patents registrades, drets d’autor i altres. La tècnica serà lliure. Els participants tindran en compte la qualitat i característiques del material utilitzat amb la finalitat de garantir el seu estat de conservació respectant el medi ambient. La reproducció haurà de ser fidel a l’esbós, si bé per motius tècnics podrà sofrir petites variacions que no desvirtuin el projecte final. L’organització s’encarregarà de condicionar un espai per dur a terme la intervenció i proveir dels materials tècnics i de les proteccions necessàries per a la realització de la proposta.

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Cada participant podrà presentar una/diverses proposta/es per sitja/suport. La/es proposta/es es presentarà via email,
individual, en format pdf (10MB) i ha d’incloure:
>> cv i dossier del participant.
>> descripció, esbós i vista prèvia de cada proposta.
>> llistat de materials i pressupost de cada proposta.
>> necessitats tècniques específiques de cada proposta.
>> confirmació de disponibilitat d’execució a les dates establertes.
>> qualsevol altra documentació que el participant estimi oportuna.

TERMINI DE PRESENTACIÓ I ADJUDICACIÓ
Les propostes es poden enviar a artnitcampos@gmail.com fins al 30 de juny del 2021. No s’acceptaran les propostes
presentades fora de plaç. La decisió del jurat es donarà a conèixer a través de les xarxes socials d’AN Campos i
directament als artistes o col·lectius guanyadors el 05 de juliol de 2021.

PREMI
Es designaran 3 premis de 1.500 € (un per sitja). Allotjament, desplaçament, dietes i materials aniran a càrrec de
l’organització.

JURAT
Es formarà un jurat que realitzarà la selecció dels projectes finalistes i que després determinarà les propostes guanyadores. El jurat tindrà capacitat per resoldre qualsevol imprevist que sorgeixi durant el desenvolupament del concurs. Així mateix aquest podrà declarar deserts tots o algun premi si considera que cap de les propostes presentades s’ajusta a la qualitat referida. Aquesta decisió serà definitiva.
El jurat estarà compost per:
>> Tomeu Simonet, artista i gestor cultural
>> Pilar Rubí, periodista cultural, comissaria i docent
>> David Campaner, artista i coordinador d’esdeveniments artístics
>> Comissió AN21